ΑΡΕΤΗ Σ. ΒΛΑΣΤΟΥΗ Αρετή Βλαστού είναι δικηγόρος Αθηνών, προαχθείσα στον Άρειο Πάγο από τον Ιούλιο του 2009 και εταίρος της Εταιρείας. Η ενασχόλησή της επικεντρώνεται τόσο στην συμβουλευτική όσο και στην μαχόμενη δικηγορία, στους τομείς του εργατικού δικαίου (ατομικό και συλλογικό εργατικό δίκαιο, συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων), αστικού δικαίου (επαγγελματικές μισθώσεις, εμπορικές και εν γένει ενοχικές διαφορές, έκδοση διαταγών πληρωμής και κατασχέσεις) και διοικητικού δικαίου (κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, διοικητικές συμβάσεις).


Πριν γίνει εταίρος της εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΥΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ», η κυρία Βλαστού απασχολήθηκε, από την 01.10.1999, στο Δικηγορικό Γραφείο του Στυλιανού Γερμ. Βλαστού και από 01.08.2019, ήταν ιδρυτικό μέλος και εταίρος της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Κ.Δ. Γάτσιος - Α.Σ. Βλαστού & Συνεργάτες».


  • Έχει συνεργασθεί με πολλές ελληνικές και αλλοδαπές εμπορικές επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, που έχουν αναδειχθεί Ανάδοχες – μειοδότες σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου (με ν.π.δ.δ. [νοσοκομεία και Ο.Τ.Α.]) και έχει πολύχρονη εμπειρία στη σύνταξη και απόκρουση αγωγών σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας και ενώπιον του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου (όπως λ.χ., ενδεικτικώς, άκυρες απολύσεις υψηλόβαθμων στελεχών και συνδικαλιστών, υπογραφή νέων επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ομαδικές απολύσεις προσωπικού, τήρηση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας σε επιχειρήσεις, μετακινήσεις προσωπικού, αναδιάρθρωση υπηρεσιακών μονάδων κ.λπ. και έχει δημοσιεύσει πλείστες δικαστικές αποφάσεις της σε νομικά περιοδικά υψηλού κύρους (όπως λ.χ. στο Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας και στην Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου). Έχει συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις σε ατομικό εργατικό και σε συλλογικό εργατικό επίπεδο, όπως και σε ενοχικού τύπου συμφωνίες μέσω εξωδικαστικής επίλυσης αστικών διαφορών. Διαθέτει σημαντική δικαστική εμπειρία σε υποθέσεις διοικητικού και δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου (ενστάσεις, προσφυγές, ακυρωτικές προσφυγές, ασφαλιστικά μέτρα, αγωγές άρθρων ΕισΝΑΚ 105 και 106, αιτήσεις αναστολών κ.λπ., επί υποθέσεων με καθ’ ων και εναγομένους το Ι.Κ.Α., τον Ο.Α.Ε.Ε., το Τ.Σ.Α.Υ., το Ελληνικό Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.), ενώπιον όλων των βαθμών δικαιοδοσίας των διοικητικών δικαστηρίων, ουσίας και ακυρωτικά, και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (κατ’ αναίρεση, κατ’ έφεση ή/και με αίτηση ακυρώσεως).
  • Είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
  • Έχει ενεργή συμμετοχή στην παρακολούθηση συνεδρίων και επιστημονικών σεμιναρίων σε ετήσια βάση, δικονομικού, εργατικού και εμπορικού δικαίου.

Η κυρία Βλαστού είναι πτυχιούχος:

  • της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΚΠΑ,
  • μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου με ειδίκευση στο «Εργατικό Δίκαιο» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • και Υπότροφος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.)
  • του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ/ΟΠΑ) για το πρόγραμμα Diploma in Negotiations (D.I.N.), 300 ωρών παρακολούθησης, από Οκτώβριο 2013 έως Μάιο 2014.

Μιλάει Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.